Regulamin serwisu www.frumen.pl

Regulamin serwisu www.frumen.pl

DEFINICJE

"Administrator" oznacza Ens3 Robert Jurczak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnowa 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 8221155188.

"Hasło" oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do dokonania autoryzacji Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie lub poprzez zmianę dotychczasowego hasła.

"Informacja handlowa" oznacza informację handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

"Konto" oznacza spersonalizowaną witrynę zawierającą profil i dane Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z określonych Usług w Serwisie, w tym w szczególności ze spersonalizowanej oferty dostosowanej do jego preferencji.

"Login" oznacza adres e-mail Użytkownika lub ciąg znaków alfanumerycznych, będący indywidualnym identyfikatorem Użytkownika, koniecznym do uzyskania dostępu do Konta i ustalanym samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji do Serwisu.

"Newsletter" – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca Informację handlową.

"Regulamin" oznacza niniejszy regulamin Serwisu.

"Serwis" oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem: www.riskguru.pl za pośrednictwem którego Administrator Świadczy Usługi na rzecz Użytkowników, a także prowadzi inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

"Usługi" oznacza usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu do których należą w szczególności założenie oraz prowadzenie Konta Użytkownika, tworzenie spersonalizowanej oferty dla Użytkownika dostosowanej do jego preferencji informacyjnych, umożliwienie dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności Informacje handlowe o produktach Administratora.

"Użytkownik" oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przed uzyskaniem dostępu do Serwisu Użytkownik musi zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu. Uzyskując dostęp do informacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Niniejszy regulamin określa zasady na jakich Administrator udostępnia informacje i funkcjonalności Użytkownikowi poprzez Serwis.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu poprzez nadanie mu unikalnego loginu i hasła, które znane są jedynie Użykownikowi.

W zakresie Serwisu Administrator udostępnia następujące informacje oraz funkcjonalności:

  • lista lokalnych targowisk, ryneczków rolnych
  • oferty produktów lokalnych i regionalnych produktów rolnych
  • (dalasze informacje i funkcjonalności w trakcie realizacji)

Użytkownik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i zgodność ze stanem rzeczywistym wprowadzanych do Systemu informacji. Administrator nie ma możliwości weryfikacji takiej informacji (dokumentu) i nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania wskazanych przez siebie Użykowników Systemu.

Administrator oświadcza, że dochowuje należytej staranności, aby udostępniane przez Serwis dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Dane zamieszczone w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych i informacji dostarczonych Użykownikowi za pośrednictwem tego systemu.

W przypadku prowadzenia prac serwisowych związanych z utrzymaniem oraz rozwojem funkcjonalności Serwisu w dni robocze w godzinach od 7.00 do 16.00, w związku z którymi zaistnieje konieczność przerwy w ciągłości dostępu do serwisu, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym Użykowników najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem tych prac.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

Za bezpieczeństwo wygenerowanego loginu i hasła od chwili pierwszego logowania, odpowiada Użytkownik. Login i hasło po ich otrzymaniu należy zapamiętać, a następnie email, na którym zostały one przekazane usunąć w sposób trwały.

Użytkownik winien, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dokonywać zmiany hasła min. co 30 dni. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. W przypadku braku możliwości samodzielnej zmiany hasła Użytkownik kontaktuje się z pomocą techniczną w celu jej dokonania.

Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem loginu i hasła przez Użytkownika nieupoważnionym osobom trzecim.

Dodcelowy Serwis zabezpieczony za pomocą technologii opartych o protokół SSL. Tym samym Użytkownik korzystając z wybranej przeglądarki internetowej może sprawdzić, czy Serwis jest prawidłowo zabezpieczony (z reguły w oknach przeglądarki widoczny jest symbol zamkniętej kłódki a adres www poprzedzony jest wyrażeniem https://).

Przy każdym odejściu od stacji roboczej należy wylogować się z Serwisu ze względów bezpieczeństwa.

Wszelkie informacje uzyskane w wyniku dostępu do Systemu są informacjami mają charakter poufny. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy.

WSPARCIE TECHNICZNE

Wszelkie uwagi, pytania i problemy techniczne związane z działaniem serwisu należy zgłaszać na adres pomoc@riskguru.pl lub poprzez formularz kontaktowy http://www.frumen.pl/kontakt

Wszelkie nietypowe zdarzenia budzące wątpliwość Użykownika lub podejrzenia o naruszenie bezpieczeństwa należy zgłaszać na adres pomoc@riskguru.pl lub poprzez formularz kontaktowy http://www.frumen.pl/kontakt

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o zmianach niniejszego regulaminu zamieszczane będą w Serwisie i dostępne po zalogowaniu.

 

Ostatnia modyfikacja strony: 24.05.2017